Wybrane Dane Finansowe

 


Zapisz jako XLS
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
Wybrane dane finansowe; w tys. złotychI KwartałI półroczeIII Kwartał narastającoDane roczne

Dane dotyczące rachunku zysków i strat
Przychody167 227000
Zysk brutto ze sprzedaży45 847000
Zysk brutto przed opodatkowaniem37 423000
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej29 388000

Dane dotyczące przepływu środków pieniężnych
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej22 357000
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej- 56000
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej- 13 704000
Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych1 987000

Dane dotyczące bilansu
Zapasy lokali mieszkalnych687 732000
Razem aktywa877 297000
Kapitał własny379 832000
Zobowiązania długoterminowe163 069000
Zobowiązania krótkoterminowe334 396000

Pozostałe informacje
Liczba akcji - średnia w okresie163 285 842
Zysk netto przypadający na 1 akcję0,042