Wybrane Dane Finansowe

 


Zapisz jako XLS
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
Wybrane dane finansowe; w tys. złotychI KwartałI półroczeIII Kwartał narastającoDane roczne

Dane dotyczące rachunku zysków i strat
Przychody80 214000
Zysk brutto ze sprzedaży10 581000
Zysk brutto przed opodatkowaniem5 509000
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej4 432000

Dane dotyczące przepływu środków pieniężnych
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej19 764000
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej1 297000
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-9 190000
Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych11 871000

Dane dotyczące bilansu
Zapasy lokali mieszkalnych562 204000
Razem aktywa691 544000
Kapitał własny341 753000
Zobowiązania długoterminowe155 189000
Zobowiązania krótkoterminowe189 911000

Pozostałe informacje
Liczba akcji - średnia w okresie164 010 813
Zysk netto przypadający na 1 akcję0,024