Wybrane Dane Finansowe

 


Zapisz jako XLS
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
Wybrane dane finansowe; w tys. złotychI KwartałI półroczeIII Kwartał narastającoDane roczne

Dane dotyczące rachunku zysków i strat
Przychody80 214170 21400
Zysk brutto ze sprzedaży10 58127 61200
Zysk brutto przed opodatkowaniem5 50914 35500
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej4 43210 30100

Dane dotyczące przepływu środków pieniężnych
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej19 76449 06600
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej1 297-33 81400
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-9 1907 15000
Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych11 87122 40200

Dane dotyczące bilansu
Zapasy lokali mieszkalnych562 204664 34900
Razem aktywa691 544813 79400
Kapitał własny341 753129 16100
Zobowiązania długoterminowe155 189175 78000
Zobowiązania krótkoterminowe189 911284 22200

Pozostałe informacje
Liczba akcji - średnia w okresie164 010 813164 010 813
Zysk netto przypadający na 1 akcję0,0240,063