Wybrane Dane Finansowe

 


Zapisz jako XLS
| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
Wybrane dane finansowe; w tys. złotychI KwartałI półroczeIII Kwartał narastającoDane roczne

Dane dotyczące rachunku zysków i strat
Przychody110 124000
Zysk brutto ze sprzedaży18 588000
Zysk brutto przed opodatkowaniem8 864000
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej5 862000

Dane dotyczące przepływu środków pieniężnych
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej10 511000
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej5 474000
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-5 746000
Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych10 239000

Dane dotyczące bilansu
Zapasy lokali mieszkalnych508 122000
Razem aktywa687 837000
Kapitał własny350 688000
Zobowiązania długoterminowe144 454000
Zobowiązania krótkoterminowe188 855000

Pozostałe informacje
Liczba akcji - średnia w okresie164 010 813
Zysk netto przypadający na 1 akcję0,036